Notariusz Swarzędz

Sara Zienkowicz

Kancelaria notarialna

Witamy Państwa na stronie internetowej naszej Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Swarzędzu. Oferujemy kompleksową pomoc notarialną w pełnym zakresie obowiązków, które w świetle przepisów prawa musi wykonywać notariusz. Nasze biuro stara się pracować w godzinach możliwie najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb. W razie konieczności istnieje jednak możliwość skorzystania z pomocy także poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii. Można skontaktować się z nami osobiście, odwiedzając biuro mieszczące się na terenie miasta Swarzędz (w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni rentgenowskiej „KWANT”), jak również drogą telefoniczną lub online, wysyłając zapytanie na nasz adres skrzynki e-mail.

Kancelaria jest czynna w następujących godzinach:

poniedziałek – 10.00-18.00
wtorek, środa, czwartek – 8.30-16.00
piątek – 8.30 -15.00

Notariusz w Swarzędzu

Porady notarialne

Nasza Kancelaria Notarialna udziela porad między innymi w zakresie przygotowania:

 • testamentów,
 • wszelkiego rodzaju umów notarialnych,
 • poświadczeń dziedziczenia,
 • umów dla spółek,
 • odpisów.

Notariusze są osobami publicznego zaufania powoływanymi przez Ministra Sprawiedliwości, które muszą realizować swoje obowiązki w zgodzie z przepisami prawa, w tym z zapisami ustawy Prawo o notariacie z 14 lutego 1999 roku. Przepisy normują nie tylko zakres działania notariuszy, ale także stawki opłat za wszystkie czynności notarialne. Wysokość opłaty zależna jest od zakresu udzielanej pomocy lub porady dlatego dokładną jej wartość będziemy w stanie wyliczyć dopiero po bezpośrednim kontakcie. Podczas rozmowy przygotujemy Państwu również szczegółowy wykaz dokumentów, które w związku z prowadzonymi czynnościami będą nam potrzebne.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
5) sporządza poświadczenia
6) spisuje protokoły
7) sporządza protesty weksli i czeków
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.Czyn­no­ści mo­gą być do­ko­ny­wa­ne poza sie­dzi­bą Kan­ce­la­rii, je­śli prze­ma­wia za tym ich charak­ter lub szcze­gó­l­ne oko­licz­no­ści­.

Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.

Najczęstsze pytania

Cennik Usług

Notariusz - Opłaty

Na koszty czynności notarialnej składają się:

 • taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza),
 • podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, VAT),
 • opłaty sądowe.

Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) ustalane jest ze stronami czynności. Wynagrodzenie nie może być jednak wyższe od taksy określonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Celem określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Dojazd

Kontakt

 • +48 61 639 51 19
 • zienkowicz@rejent.poznan.pl
 • Plac Niezłomnych 14, Swarzędz 62-020
 • NIP: 557-167-19-31
 • Numer rachunku bankowego: 67 1050 1520 1000 0092 6627 7798
Zadzwoń do nas Top